Udskriv denne side

Sundhedscenter

Et tilbud til borgere i Århus Kommune

Diabeteskursus for tyrkisk-, arabisk- og somalisktalende borgere

Der er undervisning og træning 2 timer om ugen i 9 uger. Der er hold for kvinder og hold for mænd. Kurserne starter forår og efterår og er gratis. For at deltage skal du være henvist af egen læge.

Åben sundhedssamtale

Har du brug for en snak om din sundhed? Vil du ændre en eller flere vaner i forhold til rygning, kost, alkohol eller motion? Kom ind og få en samtale om, hvordan du kommer i gang.

Foruden dansk kan vi tilbyde samtaler på persisk, tyrkisk, somalisk og arabisk. Ud over vejledning om livsstilsemner, fx kost, rygning, alkohol og motion, kan vi guide videre til andre sundhedsfremmende tilbud i offentligt, frivilligt eller privat regi.


Laanta Caafimaadka 00 loogu talagaley dadka dagan ma-
gaalada Århus

- Tababar arna Koorso Kaadi Sokorow (diabetes) Waxa logutalgaly Dadka
Dagan Århus 00 ajnabiga ah.

Sida Turkida, Arabta iyo Somalidaba.

- Waxana aad ka helaysaa ha1saac barasho ah iyo 1saac 00 jimicsi ah waxana
uu soconayaa 9 wiig.

- Waxaan Jira Qayb dumaarka iyo raga.

- Koorsada waxay bilaabaneysaa Sanadkii 2 jeer.

Koorsadu waa lacag la aan.

- Hadaad rabtid inaad ka Qayb Qaadato, markaas waa in uu Takhtarkaagu kuu soo
diro. Koorsooyinkaan

Ku soo dhawoow is weydaarsi talo caafirnaad

- Ma u baahan tahay in aad ka hadasho caafimaadkaaga? Marabtaa in aad wax ka
badasho waxaad caadaysatay Sida sigaarka khamriga Cunada iyo jimicsiga

- Soo dhawoow si aad u hesho tala wanaagsan 00 caafimaadkaaga ku saabsan
iyo sidii aad u hergalin lahayd.waxaa diyar kuugu ah shaqaale ku had la afkaaga
hooyo.


Yobønct uyruklu votøndoslcnnuz lcln diabet (seker hastahgl) kursu
Turkce, arabca ve somalice konusart vatandaslanrruz icin diabet kurslanrruz vardir,
Bu kurslar ilk ve son baharda baslayarak haftada iki saat olmak Ozere, 9 hafta
boyunca sOrmektedir. Kurslanrmz bayan ve baylar icln ayn verilecektir
Kurslarirruzda diabetle ilgili gerekli bilgiler ve fiziksel aktivite konulan islenmektedir.
Kurslan
rruza katilrnak bedavadrr.

Kurslanrmza doktorunuzdan sevk alarak katllabilirsiniz.

Herkes i~in saghk danl~manlgl

Sagllgmlzla ilgili konusmak, damsmak ml istiyorsunuz? SIgara, beslenme, alkol
yada spor ile i
lgilibir yada bircok ahskanhklanruzi degi~tirmek mi istiyorsunuz?
Bize damsm
, size nerden baslayabileceqinizle ilgili bilgiler verelim.

Danirnarkaca yarunda farsca, turkce, somalice ve arabca gorO~melerde yapabiliriz.
Sagllkll yasarru saqhyacak, beslenme, siqara, alkol ve spor ile ilgili konularda reh-
berlik yapmaktayiz.

Aynca kamu, ozel ve gbnOIlOlerin yaprnis olduqu, diger saqhkl: yasarnla ilgilihismet-
lere
, sizi ybnlendire biliriz.

Århus Vest
Gudrunsvej 80, st.
8220 Brabrand

Åbningstider
Tirsdag, onsdag, torsdag 9:00-15:00
Telefon 8713 2630
E-mail sundhedscenter@mag3.aarhus.dk


Sundhedscenter Århus - Der er adgang med elevator fra Værkmestergade
Jægergårdsgade 97, 1. sal
8000 Århus C

Åbningstider:
Mandag 13:00-19:00 Tirsdag - fredag 9:30-15:00